تعبیر خواب کشتی

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

خواب کشتی

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن کشتی در خواب بر هفت وجه است.

اول: فرزند.

دوم: پدر.

سوم: زن.

چهارم: مرکب سواری.

پنجم: ایمنی (امنیت سواری).

ششم: عیش (زندگانی).

هفتم: توانگری( ثروتمندی).

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن کِشتی در خواب، دلیل غم و اندیشه است، خاصه که از کشتی بیرون نیاید و در دریا فروماند.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر در خواب دید کشتی بود و به سلامت بیرون آمد، دلیل که از غم ها برهد. اگر دید کشتی او بشکست، دلیل مصیبت است. اگر دید در میان دریا کشتی ها و قماش می رفت، دلیل به سفر رود ومال بسیار حاصل کند. اگر بیند در کشتی بود و کشتی ایستاده است، دلیل که در سفر مقیم شود.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند در کشتی نشست و بادی سخت برآمد و کشتی را براند، دلیل است از غم ها فرج یابد. اگر بیند کشتی بایستاد و از همه سوی موج به کشتی می آمد، دلیل است به غمی گرفتار شود. اگر بیند کشتیهای تهی در دریا می رفت، دلیل که پادشاه آن ملک رسولان را به جاهاه فرستد. اگر بیند آن کشتی ها غرق شدند، دلیل است رسولان را بازدارند.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند در کشتی نشسته بود واز دریا می ترسید، دلیل است مقرب پادشاه شود و مال جمع کند. اگر بیند کشتی او به قعر دریا شد، دلیل است از پادشاه قوت تمام حاصل نماید. اگر بیند کشتی نمی رفت، تاویلش به خلاف این است اگر بیند در کشتی نشسته بود، دلیل است به کار پادشاه مشغول شود و مال جمع نماید.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن کَشتی در خواب، برای آنکس که ترس و هراس یا بیماری دارد به نجات یافتن او از آن ترس و بیماری دلالت دارد. اگر کسی ببیند که همراه با عدهای نیکوکار سوار بر کشتی شده است، هدایت یافته و به راه راست رهنمون میشود و اگر ببیند که همراه خویشان و دوستانش سوار کشتی شده است، به سربلندی و خیر و برکت دست مییابد و از شرّ دشمنانش نجات مییابد؛ و اگر ببیند که کشتی در هم شکست، به شرّ و بدی تعبیر میشود. اگر سوراخی در کشتی ایجاد شد، دلیل بر نجات یافتن مسافران آن است؛ زیرا هنگامی که خضر(ع) کشتی فقرا را سوراخ کرد و موسی(ع) علّت آن را پرسید، خضر(ع) گفت: میخواستم آن را معیوب نمایم تا پادشاه ستمکاری که کشتیهای سالم را غصب میکرد، آن را به زور از فقرا نگیرد. (این داستان در سورهی کهف آمده است).

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

کشتی پایگاهی است که بر آن قرار می گیریم تا از آب بگذریم. آب خود آیت رحمت است و مصداق آیه شریفه ( و من الما کل شیئی حی) حیات طبیعت و انسان به وجود آب بستگی دارد اما همین آیه رحمت فاقد ترحم است و چنانچه بسیار باشد و به خروش آید هر جانداری را می بلعد و می میراند. در این گیر و دار فقط کشتی است که می تواند انسان را به پایاب برساند و به ساحل رهبری کند. با این تعریف کشتی نشانی از برخورد ایمنی است در رو به روئی با غم ها و شدایدی که گرد ما را می گیرند. چنانچه در خواب ببینید در ساحل ایستاده ایدو می بینید یک کشتی در دریا حرکت می کند چه آن کشتی به جانب شما بیاید و چه نیاید خبری به شما می رسد. اگر خویشتن را در کشتی مشاهده کنیم در گیر حوادث می شویم و چنانچه در خواب ببینیم کشتی جائی متوقف شد و پیاده شویم از غم و رنج و اندوه رهائی می یابیم. وقتی درون کشتی هستیم از امواج و خروش دریا امنیت داریم ولی درگیر حادثه هستیم و چون پیاده شویم از غم و رنج هراس دریا رهائی حاصل می کنیم. اگر در خواب ببینید جائی هستید که یک کشتی به طرف شما می آید نشان این است که امنیت برای شما نیست بل که برای آن هاست که در کشتی هستند. برای بیننده خواب حادثه ای پیش می آید و چون کشتی دور شد بیم درگیری با حادثه از بین می رود. اگر ببینید در کشتی هستید و کشتی شما را به جائی می برد که می دانید،خوب است ولی اگر در کشتی باشید و ندانید کشتی شما را به کجا می برد خوب نیست. اگر بیننده خواب ببیند از ساحل سوار کشتی می شود و به دریا می رود کاری را شروع می کند و مشغله ای برای او پیش می آید که نشیب و فراز و تلخ و شیرین فراوان دارد. اگر بیننده خواب ببیند در کشتی است و کشتی در دریا غرق شد یا آسیب دید خوب نیست چرا که خواب او می گوید به مصیبتی گرفتار می آید ولی اگر به قایق نشست باز امنیت حاصل می کند. روی هم رفته در کشتی بودن و بی هدف در دریا رفتن خوب نیست ولی اگر بیننده خواب بداند به کجا می رود و نام آن محل را بداند نیکو خوابی است.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن غرق کشتی از سوی سلطان مخاطره بود

در (سر زمین رویاها) آمده:

شما روی کشتی هستید : به هدفهائی که در زندگی دارید خواهید رسید .

کشتی در آبهای آرام : موفقیت در کار

کشتی در آبهای متلاطم : با مشکلات بسیاری مواجه خواهید شد .

از روی کشتی یا قایق بدرون آب می افتید : شروع دردسرهائی که برطرف کردن آنها برای شما غیرممکن است .

یک کشتی در حال غرق شدن : علامت پایان

رابطه ای که در حال حاضر دارید .

یک کشتی روی یک رودخانة آرام : خوشبختی

یک کشتی رودخانة پرمتلاطم : شکست

یک کشتی روی یک شط : امنیت در کارها

یک کشتی که به آهستگی جلو می رود : باید در زندگی صبر داشته باشید .

شما کشتیران هستید : زندگی شما آسان خواهد شد

خواب یک کشتی تفریحی : یک دوست به دیدن شما می آید .

شما تنها روی یک کشتی تفریحی هستید : خطر بزرگ

به اتفاق اشخاص دیگر روی کشتی تفریحی هستید : شانس در عشق

به اتفاق خانواده روی یک کشتی تفریحی هستید : یکنفر با افکار پلید مراقب شماست .

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

...
نویسنده : بازدید : 7 تاريخ : يکشنبه 24 ارديبهشت 1396 ساعت: 16:23

close
تبلیغات در اینترنت