قربانی

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
معنی خواب سپارتیوئید امام صادق علیه السلام می فرمایند:دیدن بادام در خواب بر دو وجه بود. اول: مال پنهانی حاصل گردد، دوم: از بیماری شفا یابد. محمد ابن سیرین بصری گوید: بادام در خواب دیدن نعمت و روزی بود. لکن به خصومت به دست آید. اگر بیند که بادام فرا گرفت، دلیل بود که به قدر آن وی را نعمت و روزی است و
نویسنده : بازدید : 22 تاريخ : سه شنبه 17 مرداد 1396 ساعت: 5:09
برچسب‌ها :
معنی خواب قصر منوچهر مطیعی تهرانی گوید:دیدن قصر در خواب گویای هیچ سود و زیانی نیست مگر تحولات روحی که در خودمان به وجود می آورد. وقتی در خواب قصری با شکوه ببینید نشان آن است که آرزوئی بزرگ در شما به وجود می آید یا در مقابل چیز یا شخص یا حادثه ای خویشتن را حقیر و کوچک می یابید و زمان وقوع این دگرگونی
نویسنده : بازدید : 17 تاريخ : سه شنبه 17 مرداد 1396 ساعت: 5:09
برچسب‌ها :
معنی خواب عیار منوچهر مطیعی تهرانی گوید:دزد در خواب یا دوست است یا مهمان است و یا مسافر و از این سه خارج نیست. در خواب های ما آنچه دزد می دزدد مهم نیست و هیچ تعبیری ندارد بلکه برداشت ما از دیدن دزد اهمیت دارد و تعابیر مختلفی به وجود می آورد. در علم تعبیر ترس نیز شادی است. یک صاحب خانه وقتی در خانه خ
نویسنده : بازدید : 18 تاريخ : سه شنبه 17 مرداد 1396 ساعت: 5:09
برچسب‌ها :
معنی خواب پتو امام صادق علیه السلام می فرمایند:دیدن لحاف درخواب بر سه وجه است. اول: زن عالمه. دوم: کنیزک دوشیزه. سوم: عزو جاه و مقام. محمد ابن سیرین بصری گوید: دیدن لحاف درخواب، دلیل زن است. اگر بیند لحاف نو بخرید، دلیل که کنیزکی دوشیزه بخرد یا زن بخواهد. اگر بیند که لحاف او چرکین بود دلیل است زن او
نویسنده : بازدید : 24 تاريخ : شنبه 14 مرداد 1396 ساعت: 19:18
برچسب‌ها :
معنی خواب پدر لوک اویتنهاو می گوید :پدر : نیکبختی در حال مرگ : شرمساری پدر شدن : تحولات لیلا برایت می گوید: دیدن پدر در خواب براى دختران، به این معنا است که باید در کارهایشان دقت بیشترى انجام دهند و براى پسران، بیانگر آن است که دچار اختلاف و درگیرى خواهند شد. اگر خواب ببینید که پدرخوانده هستید، به ا
نویسنده : بازدید : 21 تاريخ : شنبه 14 مرداد 1396 ساعت: 19:18
برچسب‌ها :
معنی خواب روخ امام صادق علیه السلام می فرمایند:برهنگی در خواب، مرد صالح را خیر و نیکی است و مرد مفسد را بدی و رسوائی است. محمد ابن سیرین بصری گوید: اگر به خواب دید برهنه است و از مردم شرم دارد. دلیل که حج طلب کند. اگر بیننده خواب مردی مستور بود، گناهش عفو گردد. اگر صالح نباشد، دلیلش بد بود. اب‍راه‍ی
نویسنده : بازدید : 18 تاريخ : شنبه 14 مرداد 1396 ساعت: 19:18
برچسب‌ها :
معنی خواب قط امام صادق علیه السلام می فرمایند:دیدن گربه بر پنج وجه است. اول: دزد. دوم: عمار ((سخن چین)). سوم: بیماری. چهارم: زنی مشفقه (زنی دلسوز و مهربان). پنجم: جنگ و خصومت کردن (جنگ و دشمنی). محمد ابن سیرین بصری گوید: دیدن گربه درخواب، دلیل بر مردی مفسد و دزد است. اگر دید گربه درخانه او آمد، دلیل
نویسنده : بازدید : 21 تاريخ : سه شنبه 10 مرداد 1396 ساعت: 22:38
برچسب‌ها :
معنی خواب یابیدن محمد ابن سیرین بصری گوید: اگر کسی درخواب بیند که دو چیزی یافت از یک جنس حج و عمره بود. اگر ده چیز بود مال است. اگر به عدد سی بیند نصرت بود. اگر هزار بود بهتر است و هر چند بیشتر بیند نیکوتر بود. اگر دید که در کوه معدن زر یافت ولایت یابد. اگر دید که معدن نقره یافت زنی با جمال خواهد. ل
نویسنده : بازدید : 27 تاريخ : سه شنبه 10 مرداد 1396 ساعت: 22:38
برچسب‌ها :
معنی خواب معادن محمد ابن سیرین بصری گوید:اگر دید معدن زر یافت ولایت یابد. اگر دید که معدن نقره یافت زنی با جمال خواهد. آنلی بیتون می گوید: 1ـ اگر خواب ببینید داخل معدنی شده اید ، علامت آن است که در کارهایتان با شکست روبرو خواهید شد . 2ـ اگر خواب ببینید صاحب یک معدن هستید ، نشانه آن است که در آینده ث
نویسنده : بازدید : 17 تاريخ : سه شنبه 10 مرداد 1396 ساعت: 22:38
برچسب‌ها :
معنی خواب طوفان یوسف نبی علیه السلام می فرماید:دیدن باد سخت بیگانه باشد آنلی بیتون می گوید: 1ـ شنیدن زوزه تندباد در خواب ، نشانه آن است که برای جبران شکستی که در زندگی خورده اید ، به کارهایی نادرست خواهید زد . 2ـ اگر خواب ببینید خانه ای را تندباد ویران ساخته است و شما می کوشید کسی را از زیر الوارهای
نویسنده : بازدید : 19 تاريخ : شنبه 7 مرداد 1396 ساعت: 20:00
برچسب‌ها :