رنک الکسا شما بروز شد : 0 قربانی

قربانی

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
خواب تجهیزات در سر زمین رویاها آمده: شما تجهیزات می خرید : از یک منبع غیر منتظره به شما پول می رسد . تجهیزات بازرگانی می فروشید : یک هدیه پر ارزش دریافت می کنید . برای منزل تجهیزات می خرید : کارهای سودمند و عالی در انتظار شماست .   متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب برچسب گذاری شده است   لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ و یا لینک گول سایت تجهیزات,اسباب,سازوبرگ,عدت
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : چهارشنبه 6 ارديبهشت 1396 ساعت: 23:11
برچسب‌ها :
خواب تاجر خالد بن علی بن محد العنبری گوید: دیدن تجّار و بازرگانان در خواب، بر برنده شدن، سود و منفعت، مقام و سفر کردن دلالت دارد و نیز، ممکن است به پشت گوش انداختن فرایضی، مانند نماز جمعه، روزه، حج و جهاد دلالت داشته باشد. متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب برچسب گذاری شده است   لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ و یا لینک گول سایت تعبیر خواب تاجر , تعبیر خواب تجار
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : چهارشنبه 6 ارديبهشت 1396 ساعت: 16:04
برچسب‌ها :
خواب تجارت لیلا برایت می گوید: تجارت کردن در خواب، نشانه‏ى بستن قراردادهاى مهم است. آنلی بیتون می گوید: اگر در خواب ببینید که در تجارتى شکست مى‏خورید، یعنى باید براى مدتى با مشکلات زیادى مبارزه کنید. متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب برچسب گذاری شده است   لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ و یا لینک گول سایت تعبیر خواب تجارت , تعبیر خواب دادوستد , تعبیر خواب بازرگ
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : چهارشنبه 6 ارديبهشت 1396 ساعت: 16:04
برچسب‌ها :
خواب تجارت خانه لیلا برایت می گوید: دید ن تجارت خانه در خواب، نشانه‏ى پیشرفت در امور کارى است. اگر در خواب وارد تجارت خانه‏ اى شوید که پر از جنس است، به معنى موفقیت در کارها است. دیدن تجارت خانه ‏ى خالى در خواب، بیانگر ضرر مالى است. متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب برچسب گذاری شده است لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ و یا لینک گول سایت تعبیر خواب تجارت خانه , تعبیر
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : چهارشنبه 6 ارديبهشت 1396 ساعت: 16:04
برچسب‌ها :
آنلی بیتون می گوید: 1ـ خواب تبعید ، نشانة شر و بداقبالی است . 2ـ اگر خواب ببینید به سرزمینهای ناشناس تبعید شده اید ، به زودی خواهید مرد . 3ـ اگر خواب ببینید بچه ای به جایی تبعید شده است ، نشانة آن است که به قراردادهای خود وفادار نخواهید ماند . 4ـ اگر دختری خواب ببیند به جایی تبعید شده است ، علامت آن
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : سه شنبه 5 ارديبهشت 1396 ساعت: 14:48
برچسب‌ها :
آنلی بیتون می گوید: اگر خواب ببینید که براى موضوعى تبلیغ مى‏کنید، یعنى باید براى انجام کارى تصمیم درستى بگیرید. دیدن تبلیغات در خواب، بیانگر آن است که باید در انجام کارها دقت بیشترى داشته باشید. متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب برچسب گذاری شده است تبلیغ,آگهی,ابلاغ,اشاعه,پروپاگاند,ترویج ,
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : سه شنبه 5 ارديبهشت 1396 ساعت: 14:48
برچسب‌ها :
خواب تپانچه آنلی بیتون می گوید: اگر دختری خواب ببیند با تپانچه به طرف نامزد خود شلیک می کند ، علامت آن است که با یکی از دوستان خود ناسازگاری خواهد کرد و احتمالأ روابط خود را با قطع کرد . متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب برچسب گذاری شده است لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : سه شنبه 5 ارديبهشت 1396 ساعت: 14:48
برچسب‌ها :
خواب تایپ New Page 1 منوچهر مطیعی تهرانی گوید: تایپ تجسمی است از یک زن به استثنای زنان خانه و او زنی است پر غلغله و شلوغ که مدام حرف می زند چه شنونده داشته باشد و چه نداشته باشد. چنین زنی فعال است اما خردمند و آگاه نیست و در
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : دوشنبه 4 ارديبهشت 1396 ساعت: 11:42
برچسب‌ها :
محمد ابن سیرین بصری گوید:  اگر کسی به خواب دید او را تب پیوسته بود، چنانکه زمانی او را رها نمی کرد، دلیل که پیوسته به فساد و گناه مشغول است و  توبه باید کرد تا از عقوبت نجات یابد.  اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:  اگر کسی بیند تبش دراز است، دلیل که تنش درست و عمرش دراز است. اگر بیند وی
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : دوشنبه 4 ارديبهشت 1396 ساعت: 11:42
برچسب‌ها :
خواب تبر محمد ابن سیرین بصری گوید: تبر درخواب، خدمتکاری است که بخواهد کاری کند و اگر او را کاری فرماید، خواهد که آن را گسسته گرداند، تا دیگر کارش نفرمایند. متن از سایت تعبیر خواب جامع جابر مغربی می گو
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : دوشنبه 4 ارديبهشت 1396 ساعت: 11:42
برچسب‌ها :
صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعد