قربانی

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
معنی خواب جست وخیز آنلی بیتون می گوید:اگر دختری خواب ببیند از روی مانعی خیز برمی دارد ، علامت آن است که با وجود مخالفان فراوان به خواسته های خود دست خواهدیافت . برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است برای دانلود لینک ساز وب روی این م
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : جمعه 2 تير 1396 ساعت: 13:51
برچسب‌ها :
معنی خواب خلاص محمد ابن سیرین بصری گوید: اگر کسی بیند که از جائی می جست، دلیل که از حالی که دارد به حال دیگر شود. اگر جستن او دور بود، دلیل که سفری دور کند. اگر بیند چوبی یا نیزه ای در دست داشت و بدان از جائی به جائی بجست، دلیل که بر مردی قوی اعتماد کند، تا او مددی دهد در کاری، تا آن کار به مراد رسد
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : جمعه 2 تير 1396 ساعت: 13:51
برچسب‌ها :
معنی خواب جرثقیل آنلی بیتون می گوید:دیدن جرثقیل در خواب ، نشانه آن است که در زندگی با موانعی روبرو خواهید شد . در سر زمین رویاها آمده: خواب جرثقیل : ثروت جرثقیل یک بار سنگین را بلند می کند : اشخاص مهم ازشما پشتیبانی می کنند . جرثقیل یک کشتی را بار می کند : پول فراوانی بدست خواهید آورد . یک جرثقیل شک
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : پنجشنبه 1 تير 1396 ساعت: 14:24
برچسب‌ها :
معنی خواب جرز منوچهر مطیعی تهرانی گوید: جرز نشان استحکام و مبنای ساختمان و پایه ای است برای ایجاد و تشکیل، و دیدن جرز در خواب نیز همین تعبیر و مفهوم را دارد و این بستگی پیدا می کند به نیت خودتان و شغل و حرفه ای که دارید. اگر زنی در خواب ببیند که جرزی را ساخته یا جرزی ساخته شده و به خوش تعلق دارد گوی
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : پنجشنبه 1 تير 1396 ساعت: 14:24
برچسب‌ها :
معنی خواب درخش منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن جرقه در خواب خوب است مشروط بر اینکه تند و شدید نباشد. یک وقت هست که در خواب می بینید از دور یا نزدیک جرقه دیده می شود یا از شیئی نا آشنا جرقه برمی خیزد این در خواب بد نیست زیرا بار گه نور و امید و روشنی است اما اگر تند و شدید باشد و حالت انفجار پیدا کند
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : پنجشنبه 1 تير 1396 ساعت: 14:24
برچسب‌ها :
معنی خواب جبرئیل محمد ابن سیرین بصری گوید: اگر جبرئیل را به خواب خوش طبع و گشاده رو بیند . چنانکه صورت اصلی اوست دلیل کند که بر دشمن ظفر یابد و به همه مرادها برسد و از غم فرج یابد واگر وی را به خلاف این دید اندوه کند واگر بیند جبرائیل او را وعده نیکو داد یا مژده داد یا از کاری باز داشت تأویل خواب او
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : چهارشنبه 31 خرداد 1396 ساعت: 18:56
برچسب‌ها :
معنی خواب جُبّه امام صادق علیه السلام می فرمایند:دیدن جبه در خواب، اگر بیند در زمستان در تن داشت، نیکوتر است و آن بر چهار وجه است. اول: زن. دوم: قوت و نیرومندی. سوم: شادی. چهارم: منفعت. جبه کهنه و کثیف غم و اندوه است. محمد ابن سیرین بصری گوید: جبه در خواب زن است. اگر دید جبه فراخ و پاکیزه داشت، دلیل
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : چهارشنبه 31 خرداد 1396 ساعت: 18:56
برچسب‌ها :
معنی خواب موتورجت منوچهر مطیعی تهرانی گوید: جت در خواب های ما حادثه ای است که با سرعت زیاد و باور نکردنی اتفاق می افتد یا اثر حادثه ای است که قبلا اتفاق افتاده اما به سرعت زیاد و باور نکردنی از بین می رود و محو می شود. مشاهده جت، برخورد با حادثه ای است اما (سوار شدن) یا سوار بودن در آن، قرارگرفتن در
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : چهارشنبه 31 خرداد 1396 ساعت: 18:56
برچسب‌ها :
معنی خواب کوری اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:اگر بیند که آب به جام برداشت، دلیل کند که بر مال و زندگی فریفته شود. اگر بیند جام پر آب یا گلاب فرا گرفت یا کسی بدو داد و از آن بخورد، دلیل که زن خواهد یا کنیزک خرد و او فرزندی پارسا آید که از او راحت بیند. اگر بیند آب از جام بریخت و جام بم
نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : چهارشنبه 31 خرداد 1396 ساعت: 9:02
برچسب‌ها :
معنی خواب دثار امام صادق علیه السلام می فرمایند:دیدن جامه نو در خواب بر چهار وجه است. اول: زن. دوم: پادشاه. سوم: مال. چهارم: خیر و منفعت. اگر کسی بیند جامه خود را به قیچی ببرید، دلیل که چیزی به او رسد. اگر بیند دزدان لباس او را درآوردند دلیل که فساد در میان زنان وی افتد. دانیال نبی علیه السلام می فر
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : چهارشنبه 31 خرداد 1396 ساعت: 9:02
برچسب‌ها :
صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 15 صفحه بعد