تعبیر خواب تشنگی

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

خواب تشنگی

محمد ابن سیرین بصری گوید:

سیرابی در خواب، بهتر از تشنگی است. اگر بیند به غایت تشنه است و آن نمی یافت، دلیل که رنجی و زحمتی بدو رسد و از بهر دین یا از بهر دنیا. اگر بیند تشنه است و نمی یافت یا کسی بدو داد و او نخورد، دلیل که از رنج و بلا رسته شود و سرانجام به مراد رسد.

جابر مغربی می گوید:

تشنگی درخواب فساد است در دین. اگر بیند در تشنگی آب یافت و بخورد، دلیل که گُنَه کند و سرانجام توبه کند و مصلح و پارسا شود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

احساس تشنگی در خواب خوب نیست و میل به فساد و تباهی است. ممکن است شب بد غذائی کرده و با شکم انباشته خوابیده باشید در این صورت خواب شما تعبیر ندارد ولی اگر بیدار شدید و تشنه نبودید خوابی که دیده اید دارای تعبیر است. اگر در خواب احساس کنید که تشنه هستید و در آن حالت آب خنک و گوارا نوشیدید و رفع عطش کردید خواب شما می گوید میل به ارتکاب گناه و انجام عمل خلاف دارید و با رفع تشنگی آن عمل خلاف را مرتکب می شوید و آن گناه را می کنید که البته خوب نیست. اگر در خواب ببینید که تشنه هستید و به دنبال آب می گردید همان معنی است به استثنای این که موفق نمی شوید کار خلاف بکنید و گناهی مرتکب شوید. هر نوع جستجو و ولع شدید در خواب های ما به صورت تشنگی فورم می گیرد و ظاهر می شود. اگر بیماری است که مدت ها است از بیماری رنج می کشد در خواب ببینید تشنه است و به دنبال آب می گردد و در پایان به آب می رسد و می نوشد و رفع عطش می کند خواب او می گوید سرانجام شفا می یابد و درمان دردهایش را خواهد یافت. این با حالت اول متفاوت است. اگر در جای گرمسیر باشید و احساس تشنگی بکنید بهتر از این است که در جای سردسیر باشید و با تشنگی به دنبال آب بگردید. به هر حال تشنگی در خواب تقلا و تلاشی است که می کنید تا به چیزی که می خواهید برسید و چه بسا ممکن است در طریق خلاف نباشد که تشخیص آن با معبر است.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

تشنگی در خواب، ممکن است بر فقر یا کسادی بازار یا دلتنگی و احساس غربت دلالت داشته باشد.

لوک اویتنهاو می گوید :

تشنگی : تلاشهای بیهوده ، غصه

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب ببینید که تشنه هستید، به این معنا است که با افراد نابابى همنشین هستید که باید بیشتر مراقب باشید. اگر خواب بینید که رفع تشنگى مى‏کنید، نشانه‏ى سعادت و خوشبختى است. اگر خواب بینید که به تشنه‏اى آب مى‏دهید، به این معنا است که به خاطر یک کار خوب مورد تشویق قرار مى‏گیرید. اگر در خواب احساس تشنگى کنید و یک بطرى خالى پیدا کنید، به این معنا است که به خاطر موضوعى غمگین مى‏شوید.

در (سر زمین رویاها) آمده:

شما تشنه هستید : ناراحتی و ناکامی در شما داخل شده

شما ازتشنگی شدید رنج می برید : یک مصیبت در پیش است .

آنقدر می نوشید تا تشنگی تان رفع شود : پول و رضایت خاطر

شما نمی توانید تشنگیتان را رفع کنید : گول خواهید خورد .

بچه ها تشنه هستند : آرزوهای این بچه ها برآورده خواهند شد .

برای رفع تشنگی آب گل آلود می خورید : درغم و اندوه فرو می روید .

برای رفع تشنگی آب گرم می نوشید : دیگران سعی خواهند کرد شما را بخرند .

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک گذاری شده است

...
نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : دوشنبه 1 خرداد 1396 ساعت: 22:28