تعبیر خواب سراج | بلاگ

تعبیر خواب سراج

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

معنی خواب سراج

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن چراغ در خواب بر چهارده وجه است.

اول: پادشاه.

دوم: قاضی.

سوم: فرزند.

چهارم: عروسی.

پنجم: ولایت وحکومت.

ششم: سرای و خانه.

هفتم: مهترو رئیس.

هشتم: شادی.

نهم: علم.

دهم: توانگری ثروتمندی.

یازدهم: عیش خوش و زندگی راحت.

دوازدهم: کنیزک.

سیزدهم: منفعت.

چهاردهم: آن چه بیند همچنان است.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

چراغدان در خواب زن است و معبران گویند: خدمتکار خانه است و فتیله و چراغدان، کارفرما است.

در سر زمین رویاها آمده:

خواب یک چراغ دریایی : هماهنگی در بین دوستان وجود دارد .

یک چراغ دریایی را نظاره می کنید : نزاع و مشاجره را قطع کنید ، آشتی کنید .

یک چراغ دریایی را بکار می اندازید : ناکامی و فریب

شما درون یک چراغ دریائی هستید : سلامتی شما عالی خواهد بود .

شما بطرف یک چراغ دریایی می روید : موفقیت در کار

شما از یک چراغ دریایی برمی گردید : یک نامه از یکی از اعضاء فامیل دریافت خواهید کرد .

یک چراغ دریایی دریک دریای آرام : زندگی شما آسوده و دلپذیر خواهد شد .

چراغ دریایی در هنگام طوفان : خوشبختی بزودی می رسد

آنلی بیتون می گوید:

1ـ دیدن چراغ گازی در خواب ، علامت محیطهای مطبوع و پیشرفت در زندگی است .

2ـ دیدن (منفجر شدن) چراغ گازی در خواب ، علامت آن است که اندوهی بی مورد شما را تهدید خواهد کرد .

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر خواب ببینید در تاریکی چراغی روشن پیشاپیش شما حرکت می کند ، علامت آن است که ناگهان ثروتمند خواهید شد . اما اگر چراغ ناگهان از نظر شما ناپدید شود ، نشانه آن است که در راه رسیدن به اهداف خود تغییراتی نامطلوب رخ خواهد داد.

2ـ اگر خواب ببینید چراغ روشنی را حمل می کنید ، علامت آن است که رفتار خیرخواهانه شما دوستان زیادی برایتان به ارمغان می آورد . اگر چراغ خاموش شود ، نشانه آن است که برای رسیدن به هدف خود با موانع زیادی روبرو خواهید شد . اگر خواب ببینید پایتان به چراغ می خورد و چراغ می شکند ، علامت آن است که در راه کمک و یاری رساندن به دیگران موفقیتی به دست نمی آورید .

تمیز کردن چراغ نفتی در خواب ، علامت آن است که در زندگی به امکانات جدیدی دست خواهید یافت .

4ـ گم کردن چراغ در خواب ، علامت روبرو شدن با گرفتاریهایی در حرفه و شغل است و همچنین روبرو شدن با ناآرامی و اختلافات خانوادگی .

5ـ خریدن فانوس در خواب ، علامت انجام معاملات موفقیت آمیز است .

6ـ اگر دختری خواب ببیند فانوس خانه نامزد خود را روشن می کند ، نشانه آن است که همسر آینده او مردی لایق و شایسته خواهد بود . اگر چراغ را در خواب خاموش کند ، علامت آن است که در اثر رفتار نادرست شانس ازدواج را از دست می دهد .

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند چراغدان آهنین بود، دلیل که اصل آن خدمتکاری گبر بوده باشد. اگر سفالین بیند، اصل آن خدمتکار مسلمان است و دیندار و با امانت. اگر بیند چراغدان از دست او افتاد و شکست، دلیل که زن یاخدمتکار او بمیرد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

چراغ در خواب،خادم خانه است و معبران گویند: کدبانوی خانه است. اگر در خواب بیند که درخانه او چراغ پاکیزه روشن است. دلیل که کدبانوی خانه زنی به صلاح و نیک سیرت است. اگر بیند چراغ تاریک می سوخت، دلیل است بر رنج کدبانوی خانه یا خادم یا زن. اگر بیند چراغ فرو می رود، دلیل که کدبانوی خانه بمیرد.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

چراغ پایه در خواب، خدمتکار خانه است.

اگر بیند چراغ پایه داشت یا کسی بدو داد، دلیل که خادمه او خوش طبع و مهربان است

اگر چراغ پایه زنگ گرفته بود، دلیل که زن خادمه متکبر و خودبین است و دینش ضعیف است.

اگر دید چراغ پایه چوبین است، زن خادمه سفله و دون است و بر قول او اعتماد نبود.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند از آتش زنه چراغ برافروخت، دلیل که اگر زن دارد فرزندش آید. اگر غریب است، زن کند یا کنیزک خرد. اگر در سفر غایب دارد به سلامت بازآید. اگر بیند در شهر چراغ بسیار است، دلیل که پادشاه ولایت عادل است و قاضی منصف و مردم شهر عشرت و نشاط بسیار است.

اسماعیل بن اشعث گوید:

اگر بیند چراغ بسیار در دست داشت، دلیل که او را فرزندی آید که عزت و دولت یابد. اگر بیننده خواب فاسق است، دلیل که به خدای تعالی بازگردد و توبه کند. اگر مشرک است هدایت یابد. اگر مسلمان است توفیق طاعت یابد. اگر بیند چراغ بمرد، دلیل که فرزندش هلاک شود یا عز و دولتش نقصان پذیرد. اگر بیند در هر دو دست او چراغ روشن بود، دلیل که مراد دین و دنیای او ساخته شود. اگر بیند در دست یک چراغ داشت که در وی دو سوراخ و دو فتیله افروخته است، دلیل که او را دو فرزند نیک است که به یک شکم آیند.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر مردی مجرد در خواب ببیند که چراغ افروخته یا چراغی را می افروزد زنی در زندگیش پیدا می شود یا عاشق می شود و ازدواج می کند. افروختن چراغ در خواب نیکو است همین طور است چراغ افروخته در اتاق داشتن و دیدن. چراغ در خواب بنا به نوشته معبران کهن برای مرد همسر کاردان و عاقل و مدبر است و برای زن شوهری دل سوز و دوستدار و مهربان و علاقه مند به خانه و خانواده چنان چه دختر جوانی چراغ بخصوص چراغ روشن در خواب ببیند خوستگاری مناسب پیدا می کند. برخی دیگر از معبران نوشته و متذکر شده اند که داشتن چندین چراغ ، وجود چندین فرزند را نوید می دهد. لامپ بستن به چراغ برق و نفت و روغن ریختن در چراغ نفتی نیز خوب است چون تهیه و تدبیر کاری است امید بخش که در آینده شما را به نعمت و رفاه و آسودگی می رساند. اگر در خواب ببینید که چراغی در دست دارید و راه می روید نشان آن است که به سفری پر سود می روید یا ماموریتی به شما می دهند که برای شما پیروزی می آورد و چنان چه تاجر و کاسب باشید کسبی پرسود خواهید داشت.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن شمع و چراغ فرزند بود

در سر زمین رویاها آمده:

خواب یک چراغ : کارهای شما ابداً پیش نخواهند رفت .

چراغ را روشن می کنید : مجبور خواهید شد برای بعضی چیزها توضیح دهید .

یک چراغ روشن : هیجان

یک لامپ روشن با نور زیاد : شانس برای کار کوچکی که شروع می شود .

یک چراغ را خاموش می کنید : یک عشق که در حال از بین رفتن است .

نور ضیعف یک چراغ : باید برای حل مشکلات به سختی کار کنید .

تعدادی چراغ : زندگی شما آسوده خواهد شد .

یک چراغ خاموش می شود : نقشه های شما به سنگ خواهند خورد .

یک چراغ خاموش : بزودی عاشق یکنفر می شوید .

چراغهای منزل اشخاص دیگر : مشکل و دردسر

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

چراغ,چراغ پایه,چراغ دان,چراغ دریائی,چراغ گاز,چراغ نفتی,جلوند,چلچراغ,سراج,فانوس,مشکات,مصباح ,

...
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : سه شنبه 20 تير 1396 ساعت: 19:03