تعبیر خواب رزم | بلاگ

تعبیر خواب رزم

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

معنی خواب رزم

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر کسی بیند که او جنگ کرد بامردمان یا حیوان با حیوان دیگر هر دو از یک جنس باشند، آن که غالب است بر دشمن ظفر یابد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

چنان چه در خواب صحنه هایی از جنگ دیدیم باید بدانیم که روح ما از نگرانی هایی که پیش می آید خبر می دهد. صرف دیدن صحنه ای از جنگ در خواب خبر از غم و اندوهی است که در روزهای آینده پیش می آید و این تشدید می شود اگر خودمان در آن جنگ دخالت داشته باشیم. ابن سیرین می گوید در جنگ هر کسی پیروز شود در جنگ و جدال زندگی و در بیداری نیز پیروز و برنده است. چنان چه در خواب زره پوشیده بودید و شمشیر و سپر داشتید یا در سنگر بودید و اسلحه و مهمات به قدر کفایت در اختیارتان قرار داشت خواب شما می گوید که جهت روبه رویی با غم ها و رنج ها و نگرانی ها مجهز خواهید بود. در نفایس الفنون تصریح شده که جنگ در خواب اضطراب و فتنه است. چنان چه جنگی در خواب شما بود و شما در آن جنگ شرکت داشتید اما فاقد زره و سنگر و سلاح و مامن بودید خواب شما می گوید که تنها می مانید و در مشکلی که پیش می آید هیچ دستی دست شما را نمی گیرد. مجروح شدن در خواب خوب است و نباید نگرانی ایجاد کند. این نشان این است و گویای این که غم و اندوه شما پایان یافته و آشتی و امنیت خانوادگی است و نباید نگران شوید.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن جنگ در خواب، بر گران شدن کالاها دلالت دارد. جنگ بین اهالی یک شهر با یکدیگر، به بالا رفتن قیمتها ؛ جنگ اهالی با صاحبان سلطه و فرمانروایان، به پایین آمدن قیمتها تعبیر میشود. دیدن جنگ در بین فرمانروایان، بر فتنه و مصیبت و اغتشاش دلالت دارد.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن جنگ غم واندوه شود

دیدن خود در جنگ وخصومت از دشمنان حذر باید نمود و زبان از غیبت خلق نگهدارد تا آزار حاصل نگردد

آنلی بیتون می گوید:

1ـ دیدن صحنه های جنگ در خواب ، علامت آن است که بی نظمی و اغتشاش در امور کار و خانواده شما راه خواهد یافت .

2ـ اگر دختری خواب ببیند نامزدش به جنگ می رود ، علامت آن است که درباره شخصیت نامزد خود خبر دردناکی خواهد شنید .

3ـ اگر خواب ببینید کشور شما در جنگ شکست خورده است ، علامت آن است که منافع شخصی شما به خطر خواهد افتاد .

4ـ اگر خواب ببینید کشور شما در جنگ پیروز شده است ، علامت آن است که میان افراد خانواده شما صلح و صفا برقرار خواهد شد .

در سر زمین رویاها آمده:

خواب جنگ : اقدام به کارهای مشکل و پر خطر خواهید کرد .

به یک جنگ نگاه می کنید : رنج و عذاب

در یک جنگ شرکت می کنید : بدشانسی

یک جنگ دریایی : موفقیت

یک جنگ روی زمین : عمر شما طولانی خواهد بود.

یک جنگ با مشت و لگد : شخصی را که دوست دارید به شما خیانت می کند .

شما در جنگ شکست می خورید : 1- بی احتیاطی دیگران باعث رنج شما خواهد شد 2- کاغذهای

بی اهمیتی را گم می کنید .

شما به تنهائی با همه می جنگید : کارها به میل شما به پایان می رسند .

شما در جنگ برنده می شوید : آینده شما خوشایند خواهد بود .

خواب یک فیلم جنگی : شادی

یکی از عزیزانتان به جنگ می رود : ناکامی روحی

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

جنگ,آشوب,پرخاش,پیکار,تنازع,جدال,حرب,خصومت,رزم,ستیزه,غزا,غزوه,کارزار,کشمکش,مبارزه,مجادله,محاربه,مشاجره,مصاف,معرکه,

...
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : دوشنبه 5 تير 1396 ساعت: 8:50