تأویل خواب جبرئیل

ساخت وبلاگ
چکیده : معنی خواب جبرئیل محمد ابن سیرین بصری گوید: اگر جبرئیل را به خواب خوش طبع و گشاده رو بیند . چنانکه صو... با عنوان : تأویل خواب جبرئیل بخوانید :
معنی خواب جبرئیل

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر جبرئیل را به خواب خوش طبع و گشاده رو بیند . چنانکه صورت اصلی اوست دلیل کند که بر دشمن ظفر یابد و به همه مرادها برسد و از غم فرج یابد واگر وی را به خلاف این دید اندوه کند واگر بیند جبرائیل او را وعده نیکو داد یا مژده داد یا از کاری باز داشت تأویل خواب او همان است و اگر بیند جبرائیل چیزی به او داد دلیلش این است که از پادشاه جاه وقدرت ومنزلت وبزرگی یابد

معبران در مورد این خواب گویند:

اگر بیند که جبرائیل یا میکائیل چیزی به وی داد دلیلش ترس است و بیم بزرگ واگر بیند که جبرئیل شد ومردمان وی را گفتند که او جبرئیل است دلیل کند که امانت گذارد وسخندان گردد و مراد وی حاصل گردد

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

جبرئیل,جبریل,روح الامین,سروش,فرشته,ملک,جبرئیل,

قربانی...
ما را در سایت قربانی دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : چهارشنبه 31 خرداد 1396 ساعت: 18:56