شرح خواب پای | بلاگ

شرح خواب پای

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

معنی خواب پای

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن پای در خواب بر هفت وجه است.

اول: عیش وعشرت،

دوم: عمر،

سوم: سعی وتلاش کردن،

چهارم: طلب مال،

پنجم: قوت ونیرومندی،

ششم: سفر،

هفتم: زن.

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

اگر کسی بیند یک پای او بریده بود یا شکسته، دلیل که نیمه مال او از وی ضایع گردد. اگر هر دو پای بریده یا شکسته بیند، دلیل که جمله مالش برود یا خود بمیرد.و معبران گویند: اگر شخصی هر دو پای خود را بریده یا شکسته بیند، دلیل که به سفر شود. اگردید پای او آهنین یا مسین است، دلیل که عمرش دراز است و مالش باقی ماند. اگر دید که پایش آبگینه است، دلیل که عمرش زود سپری شود و مالش ماند، زیرا که آبگینه را بقا و قوت نیود. اگر دید پایش شل و مبتلا شده بود، دلیل است بر سستی و ضعف حال او، به آن چه طلب کند از خیر و شر.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر صالحی بیند که پایش شل شده است دلیل است بر زیادی دین او. اگر بیند پاهای او به رسن بسته بود، دلیل که از کسی منفعتی به وی رسد. اگر بیند پایش نبود و به چوب را می رفت، دلیل که اعتماد بر کسی کند که از آن کس وفا نیابد. اگر کسی عامل پادشاه بیند هر دو پای او بریده است، دلیل که از عمل معزول گردد و مالش تلف شود. اگر دید پای او آهنین است، دلیل که مالش زیاده شود. اگر دید پایش سیمین بود و کعبش زرین، همین دلیل کند. اگر بیند پای او در بند بود، دلیل که او را زیانی رسد. اگر بیند پای او به ستونی بسته است، این تاویل بهتر است. اگر دید پای او در دامی گرفتار شده است و یا درجائی فرو رفته است، دلیل که در مکر و حیلتی گرفتار شود، به قدر آن که پای وی در آن سخت شده است. اگر دید پای وی در جایگاهی یا در گودی بلغزید، دلیل است که از کار دین و دنیا بازماند، یا کسی سخنی بدو گوید، که از آن رنجور گردد. اگر بیند پای بر ستوری همی جنبانید، دلیل است بر غایت طلب آن کار که می جوید.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

هر دو پای به تاویل، پدر و مادر باشد و هر ضعف و نقصانی که در پا بیند، همین دلیل بر پدر و مادر کند. اگر بیند پای بسیار داشت، دلیل که به سفر شود. اگر درویش است، توانگر شود و دیدن پیش پای خود، دلیل زینت مرد است و حصول مال و طاعت که کرده است.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند که پای او چون پای شتران یا پای گاو است، دلیل که قوت و مالش زیاد شود. اگر دید که پای او چون پای اسب است یا پای خر، دلیل که قوت و جاه او افزون شود. اگر پای خود چون پای درندگان یا ددان بیند، وی را چیزی حرام حاصل شود. اگر پای خود را چون چنگال مرغان بیند، دلیل بر قوت کسب معیشت او بود و بر دشمن ظفر یابد.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن پا در خواب، بر استواری و ثبات و استقامت انسان تعبیر میشود و اگر کسی در خواب ببیند که پای پیاده راه میرود، خسته و درمانده خواهد شد. هر دو پای انسان در خواب بر ملک و دارایی و اسباب رفتن دلالت دارد.

لوک اویتنهاو می گوید :

پا : سلامتی و نیکبختی

کوچک : تنگدستی

مجروح : غم و غصه

آنلی بیتون می گوید:

1ـ دیدن پای خود در خواب ، علامت نومیدی و مغلوب اراده دیگری شدن ، است .

2ـ دیدن پای دیگران در خواب ، نشانه آن است که با سختی از حقوق خود دفاع می کنید و به مقامی بالاتر در زندگی دست می یابید .

3ـ اگر خواب ببینید پای خود را می شویید ، نشانه آن است که اجازه می دهید تا دیگران شما را فریب بدهند .

4ـ اگرخواب ببینید پایتان درد می کند ، علامت آن است که دچار مشکلات خانوادگی دست و پاگیر و حقیری خواهید شد .

5ـ اگر خواب ببینید پای شما ملتهب و متورم است ، علامت آن است که با جدا شدن از خانواده خود ، تغییراتی در زندگی و کار خواهید داد .

در سر زمین رویاها آمده:

پا از مچ به پائین :

خواب پاهای خود را میبنید : حسادت

پای شما درد می کند : دورانی پر از سختی در انتظار شماست .

پای شما شکسته : یکی از نزدیکانتان را از دست میدهید .

پاهای شما برهنه است : یک بدشانسی پیش بینی نشده .

پاهای شخصی را می بوسید : باید روشتان را در کارها عوض کنید .

پای یک بچه : مصیبت

پاهایتان را شستشو میدهید : مشکلات و بدرفتاری در انتظار شما است .

پاهایتان را درون آب رودخانه شستشو میدهید : بیماری

پای شما کثیف است : شما بسیار راحت طلب هستید.

پای شما زخم می شود : یک عمل جراحی در پیش دارید .

پای شما می سوزد : بدشانسی در کار

پای شما از مفصل در می رود : یک بیماری در فامیل

پای شما می خارد : یک شادی ناخواسته

دیگران پای شما را می خارانند : مخالفان شما آنقدر کوچک هستند که احتیاجی نیست توجهی به آنها داشته باشید .

شما پاهای بزرگی دارید : عمر شما طولانی است .

پاهای شما کوچک هستند : نگرانیهای شما برطرف می شود.

پای اشخاص دیگر : بزودی عازم سفر می شوید .

پاهای حیوانات یا پرندگان : دوستان صادق و وفاداری دارید

پا ـ از مچ به بالا:

خواب پاهای خوش ترکیب : در یک رقابت برنده میشوید .

پاهای نازک : تبدیل به آدم مسخره ای می شوید .

یک پای چوبی : احترامی که دوستانتان به شما داشته اند کاهش می یابد .

یک پای زخمی : مشکلات مالی

پاهای ورم کرده : ضرر مالی

شما پاهای زیبایی دارید : شادی و خوشبختی

یک پای شما را می برند : یک دوست را ازدست میدهید .

یک زن با پاهای زیبا ازمقابل شما عبور می کنید :یک تغییر مهم در موقعیت فعلی شما رخ خواهد داد.

یک پایتان را از دست می دهید : مرگ یکی از بستگان

یک زن شوهردار خواب ببیند که پاهای زیبا دارد : یک سفر طولانی در پیش دارید .

شما نمی توانید پاهایتان را تکان دهید : ناکامی و ضررمالی

پای شما کبود می شود : مشکلات مالی

یک حیوان چهارپا : پول فراوانی بدست می آورید .

پای برهنه :

یک مرد خواب ببیند که پای برهنه راه می ورد : موفقیت او به تاخیر می افتد .

یک زن خواب ببیند که پای برهنه راه می رود : درتمام طول زندگیش هرگزعشق پایدار و بادوام نخواهد داشت .

بچه ها پا برهنه راه میروند : خجالت و غم

پاهای ازمچ به پائین برهنه : منتظر مشکلات و دردسر باشید

پاهای تا زانو برهنه : خجالت و بی احترامی در اجتماع

پاهای تا بالای ران برهنه : مدتی را در زندان خواهید گذارند .

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب پاى خود را بیش از اندازه بزرگ دیدید، به این معنا است که به زودى ملکى خواهید خرید. اگر در خواب پاى خود را بیش از اندازه لاغر دیدید، یعنى کارهاى سختى پیش رو دارید. اگر در خواب ببینید که پایتان فلج شده، به این معنا است که باید بیشتر مراقب خود باشید. شکستن پا در خواب، نشانه‏ى وقوع اتفاقات ناگوار است.

مولف می گوید:

دیدن پای فلج و ناتوان مربوط می شود به شغل شخص یعنی مشکلی در شغل شخص پدیدار خواهد شد این در صورتی است که خواب بین شاغل باشد

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

پا,قدم ,پای,

...
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : شنبه 13 خرداد 1396 ساعت: 15:16